Artikel
Geschreven door Pauline Demacker
Posted on 05-03-2014

De BeZaVa: een naam om over te struikelen maar een wet om rekening mee te houden!

114 keer gelezen

Sinds 1 januari 2014 is het onderdeel premiedifferentiatie van de Wet Beperking Ziekteverzuim en terugdringing Arbeidsongeschiktheid Vangnetters in werking.

Vóór de inwerkingtreding van dit onderdeel van de wet moesten werkgevers al een gedifferentieerde premie afdragen voor arbeidsongeschikte werknemers, die na een vast contract ziek uit dienst gaan en in de WIA instromen. Sinds 1 januari 2014 moeten werkgevers ook een gedifferentieerde premie betalen voor vangnetters. 

Wat zijn vangnetters? 

Vangnetters zijn werknemers die ziek of arbeidsongeschikt zijn door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie en werknemers die een functionele beperking hebben en in aanmerking komen voor een ziektewetuitkering. Ook ex-werknemers die ziek zijn terwijl hun dienstverband is geëindigd, zoals uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk contract, komen in aanmerking voor de Ziektewet als vangnetvoorziening. 
 
U hoeft als (ex-)werkgever niet voor álle vangnetters een gedifferentieerde premie te betalen. 
De Ziektewetuitkering wordt, in de vorm van een gedifferentieerde premie, slechts aan de ex-werkgever toegerekend als een tijdelijke of vaste werknemer ziek uit dienst is gegaan of binnen vier weken na het einde van het dienstverband alsnog een Ziektewetuitkering aanvraagt. De aanvrager moet dan nog geen Werkloosheidsuitkering ontvangen. 
Ook indien het contract van een zieke werknemer in de proeftijd is geëindigd en bij een zieke oproepkracht, thuiswerker of provisiewerker die wordt ontslagen, wordt een gedifferentieerde premie bij de ex-werkgever in rekening gebracht.

Tip voor de ondernemer: 

U wilt deze lastenverzwaring natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Het is daarvoor belangrijk om niet alleen bij uw vaste personeel maar ook bij uw tijdelijke personeel veel aandacht te besteden aan preventie en re-integratie, om instroom in de Ziektewet te voorkomen. Ook nadat uw (ex-)werknemer zich ziek gemeld heeft, kunt u nog het nodige doen. 

Maak bijvoorbeeld voor het einde van de arbeidsovereenkomst de afspraak dat als hij binnen vier weken na uitdiensttreding ziek wordt en op het punt staat een Ziektewetuitkering aan te vragen, hij dit direct bij u meldt. Mogelijk kunt u dan maatwerkafspraken met uw ex-werknemer maken. U kunt denken aan het verlengen van de arbeidsovereenkomst (dat kan vooral interessant zijn als u voor ziekte bent verzekerd) of het inschakelen van hulpverlening om de arbeidsongeschiktheid te beperken. 

Als de ex-werknemer eenmaal een Ziektewetuitkering heeft aangevraagd, kunt u ook nog actie ondernemen om de financiële schade te beperken. Controleer bijvoorbeeld nauwkeurig de beslissing van het UWV, waarin aan de ex-werknemer een Ziektewetuitkering wordt toegekend, en ga na of de eerste ziektedag en de hoogte van de uitkering correct zijn vastgesteld door het UWV. Het is tevens raadzaam om de uiteindelijke premie- of verhaalbeslissing van de belastingdienst te controleren. Zijn de werknemers die op de lijst staan bij uw bedrijf in dienst geweest? Is het tijdstip van het toekennen van de Ziektewetuitkering correct? Ondersteun ten slotte ook uw werknemer bij het aanvragen van een WW-uitkering. Zodra de werknemer immers in de WW is ingestroomd en daarna ziek wordt, kan de Ziektewetuitkering niet meer aan u als ex-werkgever worden toegerekend.