Artikel
Geschreven door Francine Daemen
Posted on 25-01-2017

Denkt u aan het deponeren van uw jaarrekening?

307 keer gelezen

Eerder schreef mijn collega Erik Jansen over de gevolgen van het niet (tijdig) publiceren van de jaarrekening

Sinds kort moet u de jaarrekening van uw bedrijf uiterlijk binnen 12 maanden na het afsluiten van een boekjaar publiceren. Dit houdt in dat u uw jaarrekening in boekjaar 2016 uiterlijk op 31 december 2017 deponeert. Voor het boekjaar 2015 geldt overigens nog wel dat u de jaarrekening uiterlijk 31 januari 2017 moet deponeren. Als u dat niet (op tijd) doet, dan volgen er sancties.

Bestuurdersaanspakelijkheid

Het niet tijdig deponeren van de jaarrekening kan bij een daaropvolgend faillissement leiden tot een aansprakelijkheid van de bestuurder. Indien het bestuur niet heeft voldaan aan de deponeringsplicht, dan bepaalt de wet dat het bestuur daarmee zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Er wordt vermoed dat zo’n onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van een faillissement is. Een risico dat u dient te voorkomen en dat ook makkelijk kan worden voorkomen. 

Strafrechtelijke sancties

Het niet tijdig deponeren van de jaarrekening leidt tevens tot een strafbaar feit (economisch delict). Tegenwoordig wordt daar ook meer op gehandhaafd en in die gevallen zal er een boete worden opgelegd die in hoogte kan variëren. Maar nog belangrijker is dat de veroordeling voor een economisch delict tevens kan leiden tot een strafblad voor de rechtspersoon. U kunt daarbij denken aan het niet verkrijgen van de 'verklaring omtrent het gedrag inzake rechtspersonen' of de 'gedragsverklaring aanbesteden'. Dit kan grote gevolgen hebben voor de toekomst van de rechtspersoon aangezien een strafblad een rol kan spelen bij integriteitsbeoordelingen en bij het verkrijgen van subsidies en vergunningen. 

Deponeren vóór 31 januari 2017

Bovenstaande zaken zijn dus risico’s die u wilt voorkomen. Zorg er daarom voor dat u uw jaarrekening over het boekjaar/kalenderjaar 2015 vóór 31 januari 2017 deponeert bij de Kamer van Koophandel.

Tip

Let op: door de inwerkingtreding van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is de uitsteltermijn voor het deponeren van de jaarrekening met 1 maand verkort. Voor de jaarrekening van 2016 geldt dat deze uiterlijk 31 december 2017 dient te zijn gedeponeerd, ervan uitgaande dat het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar. Mocht er sprake zijn van een gebroken boekjaar dan gelden er andere termijnen. 

Wees aldus scherp op de termijnen die aan de deponeringsplicht worden gesteld.