Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 19-11-2014

Factoring en Reverse Factoring: de verschillen

1784 keer gelezen

In een vorig blog schreef ik over de opkomst van Supply Chain Finance (SCF). Een paar bekende vormen van SCF zijn factoring en reverse factoring. Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen deze twee nauw verwante begrippen? En wanneer kunt u het beste een van de twee alternatieve vormen van financiering inzetten om uw werkkapitaal te verbeteren? 

Traditionele- en American factoring

Bij factoring besteedt een organisatie (een deel van) de debiteurenportefeuille uit aan een extern bedrijf, de factor. De factor neemt vervolgens de afhandeling van de facturen over. Hiervoor ontvangt hij volgens traditionele factoring een percentage van de omzet. Dit verschilt met American factoring, wat steeds vaker ingezet wordt door bedrijven. Bij American factoring ontvangt de factor geen percentage van de omzet, maar een percentage van het factuurbedrag. Dit betekent meer flexibiliteit voor bedrijven, doordat zij zelf kunnen bepalen welk deel van hun portefeuille zij uitbesteden. Goed betalende en stabiele klanten blijven zo rechtstreeks betalen aan de onderneming. 

Afhankelijk van het risico wordt bij American factoring vaak ongeveer 85% binnen 24 uur vooruit betaald aan de leverancier en volgt de rest van de factuur als de klant betaald heeft, minus de factor fee. De factor fee bestaat uit een paar procent van de voorgefinancierde rekening. Daarbovenop rekent de maatschappij een rente voor het gegeven voorschot.

Reverse factoring en factoring. Wat zijn de verschillen?
Factoring omzeilt lange betalingstermijnen

Het grote voordeel van factoring is dat een organisatie direct over cash kan beschikken en geen risico loopt als een klant te laat betaalt. Steeds meer bedrijven hanteren lange betalingstermijnen. Vooral voor het MKB is het lastig om dit voor te financieren en daarom biedt factoring een uitkomst. 

Een nadeel van deze vorm van factoring is dat de factor niet het risico van wanbetaling overneemt. Dit heet ‘with recourse’.  Als de afnemer uiteindelijk niet betaalt, vordert de factor de eerder betaalde 85% terug. Boekhoudkundig betekent dit dat het binnengekomen geld, de 85%, nog niet als ontvangst kan worden geboekt maar als lening te boek komt te staan. Dit beïnvloedt de financiële ratio’s, aangezien de voorschotten worden getoond als vreemd vermogen en niet als eigen vermogen. Een ander nadeel is dat de factor minder begaan is met het in stand houden van de goede relatie tussen leverancier en afnemer. Het gevaar bestaat dat zij de afnemer te agressief benadert. 

Reverse factoring: goedgekeurde facturen

Met reverse factoring wordt getracht de nadelen van factoring op te heffen. Reverse factoring verschilt namelijk op twee cruciale punten van factoring. Ten eerste baseert de financier zijn betalingsrisico op basis van de kredietwaardigheid van de afnemer in plaats van de leverancier. Ook wordt er enkel gewerkt met goedgekeurde facturen, zodat de kans op niet betaalde facturen wordt beperkt. 

Voordelig tarief, 100% van de factuur

Om die reden kan de financier (vaak een bank) dan ook tegen een voordelig tarief voorfinancieren en krijgt de leverancier niet 85% van de factuur, maar 100%, minus de fee voor de financierende instelling. Daarnaast wordt het risico van wanbetaling overgenomen. Dit wordt ook wel non-recourse genoemd; de bank kan het uitbetaalde bedrag aan de leverancier niet meer terugvorderen. Op basis van de goedgekeurde factuur en de kredietwaardigheid van de afnemer durft de bank dit risico te nemen.

Verbetering van relaties en supply chain.

Reverse factoring is voornamelijk populair in de sectoren waar de strategische relatie tussen leveranciers en afnemers van belang is. Voorheen werd reverse factoring dan ook vaak geïnitieerd door de kopende partij, gezien deze constructie afhankelijk is van de kredietwaardigheid. Zij boden dit als het ware aan als dienst, gezien financieel gezonde afnemers hierdoor meer invloed krijgen op het versterken van de keten, een betere relatie krijgen met hun leveranciers, lagere prijzen kunnen bedingen en tevens later kunnen betalen. Financiële instellingen hebben het initiatief inmiddels grotendeels overgenomen, vanwege het minimale financieringsrisico. In het geval van reverse factoring geven beide partijen te kennen dat zij aan de constructie willen deelnemen, waar het bij factoring enkel geïnitieerd wordt door de leverancier. 

Het opzetten van de structuur heeft nog wel wat voeten in aarde en de afnemer moet het belang inzien van controle op de supply chain. Reverse factoring wordt onder andere veel geïmplementeerd in de detailhandel, de chemische sector, farmaceutische sector, telecomsector en bij productiebedrijven.

Lees verder over reverse factoring op onze wiki-pagina voor meer informatie.

Wilt u meer weten over reverse factoring?

Ga dan direct naar ons download center en download gratis ons ePaper!
Download de ePaper!