Artikel
Geschreven door Erik Jansen
Posted on 02-10-2013

Het faillissement van een privépersoon

18491 keer gelezen

Bij faillissementen denkt men al gauw aan een rechtspersoon die failliet is. Een besloten vennootschap, een naamloze vennootschap of een stichting bijvoorbeeld. Maar ook natuurlijke personen, ‘mensen van vlees en bloed’, kunnen failliet gaan.

Dat is bijvoorbeeld het geval als de onderneming die verlieslatend is, wordt gedreven in een eenmanszaak. Maar ook als een vennootschap onder firma (vof) failliet gaat. Dan gaan meestal ook de vennoten, vaak natuurlijke personen in privé, failliet. De vennoten van een vof zijn immers hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vof. Al jaren gaan er ongeveer 200 mensen per maand in privé failliet.

De gevolgen van een faillissement van een privépersoon

De gevolgen van een privé faillissement zijn vaak ingrijpend. Net als in het faillissement van een rechtspersoon wordt er een curator aangesteld die in beginsel alles van de gefailleerde te gelde moet maken. Niet alleen zakelijke bezittingen, maar ook de privé auto, de woning en zelfs bovenmatig luxe inboedelgoederen kunnen worden verkocht ten behoeve van de schuldeisers.

Veelal zijn de opbrengsten van deze verkopen niet voldoende om de schulden van de privé persoon te voldoen. Dan blijft na de verdeling van de opbrengsten onder de schuldeisers een restschuld aan de schuldeisers over. Na de afwikkeling van het faillissement ‘herleven’ die schulden weer en is de schuldenaar dus niet schuldenvrij geworden. Hooguit zijn de schulden (gedeeltelijk) afgenomen door de verdeling van de opbrengsten onder de diverse schuldeisers.
 

Een alternatief: de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Als de schuldenaar vreest dat hij ook in een faillissement niet al zijn schuldeisers zal kunnen voldoen en geen akkoord kan aanbieden, kan de schuldenaar kiezen voor een verzoek tot toelating tot de WSNP: de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Als de schulden te goeder trouw zijn ontstaan, kan men via de WSNP uiteindelijk toch schuldenvrij worden. Om dat doel te bereiken, moet de schuldenaar (in beginsel) 36 maanden lang zich maximaal inspannen om zoveel mogelijk te sparen voor zijn schuldeisers, onder begeleiding of controle van een bewindvoerder.

Deze bewindvoerder controleert of de schuldenaar genoeg zijn best doet om zoveel mogelijk te sparen voor zijn schuldeisers: werkt de schuldenaar, en zo niet, solliciteert hij voldoende en serieus? Wordt van de inkomsten maandelijks het bedrag boven de beslagvrije voet afgedragen aan de bewindvoerder? Is er sprake van te hoge woonlasten? Wordt de bewindvoerder over alle relevante zaken geïnformeerd?

Als aan alle verplichtingen van de WSNP wordt voldaan, verkrijgt de schuldenaar in beginsel na 36 maanden een ‘schone lei’; hij is dan schuldenvrij na verdeling van de gespaarde geldsom, ongeacht hoeveel hij daadwerkelijk heeft kunnen sparen en hoe hoog de restschulden zijn.

Tip voor de ondernemer

Als u onderneemt in een eenmanszaak of een vennootschap onder firma en de onderneming groeit - en daarmee groeien ook de risico’s van die onderneming - kan het nuttig zijn de onderneming in een rechtspersoon (een besloten vennootschap) onder te brengen. Tegenwoordig is dat eenvoudiger dan vroeger nu geen € 18.000 kapitaal meer hoeft te worden gestort. Daarmee is de ondernemer in beginsel niet meer in privé aansprakelijk voor de zakelijke schulden. Zo voorkomt u, dat als het slecht gaat met de onderneming, ook privé bezittingen in een faillissement meegezogen worden.

Overigens is het ondernemen in een rechtspersoon geen waterdichte garantie dat er geen privé aansprakelijkheid zal zijn. Veelal zal een financierende bank privé ‘commitment’ willen in de vorm van een borgtocht of hoofdelijkheid. Ook ten opzichte van de belastingdienst, een curator en individuele schuldeisers van een rechtspersoon kan privé aansprakelijkheid voor een bestuurder bestaan, ondanks dat de onderneming in een besloten vennootschap werd gedreven.

Meer lezen?

Download Gratis ePaper 9 tekenen van een naderend faillissement

Als een ondernemer failliet gaat, kan hij of zij persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als de jaarrekening niet (op tijd) is gedeponeerd. Meer weten over de jaarrekening?

                                          jaarrekeninglezenvoordummies.png

Download het eBook 'Jaarrekening lezen voor Dummies'