Artikel
Geschreven door Frans van den Heuvel
Posted on 08-04-2015

Jaarrekening lezen voor dummies

69893 keer gelezen
De jaarrekening geeft de financiële gezondheid van een bedrijf weer - áls u weet waarop u moet letten. Zijn liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit geen woorden die u dagelijks gebruikt, dan kunt u bij het lezen en analyseren van jaarrekeningen waarschijnlijk wel wat hulp gebruiken. Wij bieden u deze hulp in de vorm van een verhelderend eBook: ‘Jaarrekening lezen voor dummies’. Overigens is dit boekje ook voor ervaren financials een handige tool, als geheugensteuntje bij het beoordelen van de jaarrekening.
 

De belangrijkste onderdelen van de jaarrekening

De balans en de winst- en verliesrekening (ook wel de ‘resultatenrekening’) vormen de belangrijkste onderdelen van de jaarrekening. Hierin vindt u informatie waarmee u kunt bepalen hoe een bedrijf er financieel voor staat. De balans is een overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen. Links staan de bezittingen, rechts staan de schulden. De balans geeft daarmee de waarde van het bedrijf op de laatste dag van het boekjaar weer. De winst- en verliesrekening geeft een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar - en geeft dus het bedrijfsresultaat weer.

Download het handboek jaarrekening lezen voor dummies om zelf waardevolle informatie uit de jaarcijfers van een bedrijf te halen

Om te beoordelen of een bedrijf financieel gezond is, zijn het balanstotaal, het nettoresultaat, het eigenvermogen  en het werkkapitaal belangrijk. Het balanstotaal is simpelweg een optelsom van alle activa. Dit geeft een indicatie van de omvang van het bedrijf ten opzichte van andere ondernemingen in dezelfde bedrijfstak. Het nettoresultaat en het werkkapitaal vragen iets meer rekenwerk:
  • Nettoresultaat. Dit berekent u op basis van de cijfers in de winst- en verliesrekening. Het bedrijfsresultaat wordt gevormd door de bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfslasten. Het resultaat voor belasting (de brutowinst) berekent u door daarbij het verschil tussen de rentebaten en -lasten op te tellen. Het resultaat na belasting (het nettoresultaat) krijgt u als u daar vervolgens de te betalen belasting van aftrekt.
  • Werkkapitaal. Het werkkapitaal laat zien of een bedrijf voldoende financiële middelen heeft om alle belangrijke korte termijn uitgaven te kunnen doen. Het geeft dus antwoord op de vraag of een bedrijf zich draaiend kan houden. U berekent het netto werkkapitaal door van het bedrag aan ‘vlottende activa’ (zoals voorraden, debiteuren en liquide middelen) de kortlopende schulden af te trekken. Meer over werkkapitaal leest u op onze wiki-pagina
  • Eigen Vermogen. Dit berekent udoor simpelweg alle schulden af te trekken van alle bezittingen. Het eigen vermogen brengt zorgt voor Activa en Passive kant die in balans is. 

Ratio´s voor nog beter inzicht

Als u het onderlinge verband tussen de balans en de winst- en verliesrekening kunt bepalen, krijgt u nog beter inzicht in de financiële huishouding van een bedrijf. Maak daarom gebruik van de ‘ratio’s’ - relatief eenvoudige rekensommen die aangeven hoe een bedrijf zich financieel ontwikkelt. De belangrijkste ratio´s voor het berekenen van de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit staan hieronder uitgelegd:
 

Liquiditeitsratio: De liquiditeit geeft aan of er voldoende geld in kas is om op korte termijn aan alle betalingsverplichtingen te voldoen. 

Current ratio
U kunt dit berekenen met de ‘current ratio’ waarin u de vlottende activa deelt door het kort vreemd vermogen. Is de uitkomst 1,5 of hoger? Dan is het bedrijf over het algemeen gezond te noemen. Wel is dit sterk brancheafhankelijk, dus het is altijd goed om nog een benchmark  te maken met de rest van de markt. 

Quick ratio
Daarnaast kunt u een ‘quick ratio’ berekenen, waarbij u de voorraden niet meetelt. Voorraden kunnen namelijk vaak minder snel te gelde worden gemaakt. De formule voor de quick ratio is (vlottende activa - voorraden) / kort vreemd vermogen. Een bedrijf wordt over het algemeen als financieel gezond beschouwd als de uitkomst hoger is dan 1. Ook hier is het belangrijk dat u een benchmark  maakt. 
 
Solvabiliteitsratio: De solvabiliteit geeft inzicht in de mate waarin het bedrijf aan zijn  verplichtingen kan voldoen. 
 
Solvabiliteitratio
Voor deze ratio deelt u de totale activa door het eigen vermogen. Als norm wordt vaak het getal 0,5 gehanteerd. 
 
Rentabiliteitsratio: De rentabiliteit zegt iets over de winstgevendheid. 
 
Rentabiliteitsratio
U berekent deze ratio door het bedrijfsresultaat te delen door het totale vermogen (ofwel het balanstotaal). U kunt er gemiddeld vanuit gaan dat bedrijven die meer dan 5% netto rendement behalen, gezond zijn.
 

Laat het werk voor u doen

In ons eBook ‘Jaarrekening lezen voor dummies’ leest u meer over hoe u een jaarrekening goed analyseert en interpreteert. Het blijft echter complexe materie om voor ieder bedrijf alle indicatoren correct te berekenen. Doet u het liever niet zelf? De Graydon Credit Checks berekenen alle financiële gegevens automatisch voor u. Bovendien krijgt u er een benchmark bij, zodat u kunt beoordelen hoe het bedrijf ten opzichte van andere spelers in de markt presteert. Vraag een credit check aan. 
 

Download jaarrekening lezen voor dummies

Wilt u echt de jaarrekening volledig beheersen? Download dan de exclusieve Graydon uitgave van 'Jaarrekening lezen voor Dummies'. We nemen u mee op een reis door de jaarrekening, zodat u elke jaarrekening zelf kunt beoordelen. 
 

                                                    Jaarrekening lezen voor dummies

Jaarrekening lezen voor Dummies downloaden