Artikel
Geschreven door Francine Daemen
Posted on 04-12-2013

Melden betalingsonmacht: wanneer en wat zijn de gevolgen indien er niet wordt gemeld?

1142 keer gelezen

In de huidige tijd komt het steeds vaker voor dat een vennootschap niet aan haar betalingsverplichtingen jegens de belastingdienst kan voldoen. 

De bestuurder kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor bepaalde belastingschulden indien hij niet tijdig en rechtsgeldig mededeling doet van het feit dat er sprake is van betalingsonmacht. Dit bepaalt artikel 36 van de Invorderingswet 1990. Het is dus van groot belang dat de betalingsonmacht tijdig wordt gemeld.

Maar wanneer dient betalingsonmacht nu gemeld te worden?

Artikel 36 lid 2 van de Invorderingswet schrijft voor dat de melding schriftelijk dient te geschieden direct nadat is gebleken dat de vennootschap niet tot betaling van de verschuldigde belasting in staat is. Maar wanneer is een vennootschap niet in staat tot betaling van de verschuldigde belasting over te gaan? Is dit al op het moment dat zich tijdelijk een liquiditeitsprobleem voordoet of juist indien betaling blijvend onmogelijk is?

Vooropgesteld dient te worden dat van betalingsonmacht niet alleen sprake is in geval van de situatie dat betaling blijvend onmogelijk is, maar ook bij een situatie dat de vennootschap tijdelijk niet in staat is aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen maar in redelijkheid wel verwacht hier uiteindelijk alsnog aan te kunnen voldoen.  

Ook kan sprake zijn van betalingsonmacht wanneer de vennootschap, ondanks dat zij over voldoende liquide middelen beschikt om de belastingschulden te voldoen, in verband met haar overige verplichtingen de gelden niet aanwendt voor de voldoening van haar belastingschulden maar voor haar overige verplichtingen.

U dient uw betalingsonmacht te melden wanneer één van de genoemde situaties zich voordoet.

Binnen welke termijn dient betalingsonmacht gemeld te worden?

 

Het uitgangspunt is dat de melding uiterlijk twee weken na de dag waarop de verschuldigde belasting behoorde te zijn afgedragen of te zijn voldaan, moet worden gedaan.

Dit is weer anders als het om een naheffingsaanslag gaat. Dan dient melding te worden gedaan binnen twee weken na de vervaldag van die aanslag. Deze melding kan echter enkel rechtsgeldig geschieden als het gaat om een naheffingsaanslag die is opgelegd omdat de verschuldigde belasting meer bedraagt dan die op grond van de aangifte is - of had moeten worden - betaald. Ook geldt voor naheffingsaanslagen dat een melding kan plaatsvinden als het opleggen van deze naheffingsaanslagen niet te wijten is aan opzet of grove schuld van de vennootschap. Hierbij is van belang dat de belastingdienst moet bewijzen dat daarvan sprake is.

Hoe lang blijft een melding geldig?

Een rechtsgeldige melding werkt door naar over latere tijdvakken verschuldigde belasting. Mocht de toestand van de betalingsonmacht blijven voortduren dan geldt de melding tevens voor de belasting die na de melding op de aangifte verschuldigd wordt en hoeft derhalve niet opnieuw te worden gemeld. Zodra de naheffingsaanslagen waarvoor betalingsonmacht is gemeld, zijn voldaan, eindigt de betalingsonmacht. Ook kan het zijn dat de belastingdienst al eerder van mening is dat geen sprake meer is van betalingsonmacht. Dan herleeft de meldingsplicht. De belastingdienst dient de melder dit tijdig en schriftelijk mede te delen.

Wat is de sanctie van niet tijdig, niet juist of niet melden van betalingsonmacht?

Indien er niet, niet juist of niet tijdig wordt gemeld, riskeert de bestuurder van de rechtspersoon een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de niet betaalde belastingen. Zijn er meerdere bestuurders, dan is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk. Het is daarom aan te raden om een betalingsonmacht tijdig te melden.