Kunnen mijn bedrijfs- en/of persoonsgegevens verwijderd worden uit de Graydon database?

Graydon verzamelt bedrijfsgegevens over alle inschrijvingsplichtige ondernemingen, stichtingen en verenigingen in Nederland als hulpmiddel bij besluitvorming t.a.v. kredietwaardigheid en solvabiliteit van bestaande en toekomstige zakelijke of beroepsmatige relaties. Alsmede bij andere creditmanagement activiteiten.

Bedrijfsgegevens:

Dit betekent dat alle bedrijven, stichtingen en verenigingen die voorkomen in het handelsregister van de Verenigde Kamers van Koophandel automatisch voorkomen in het Graydon Bedrijven Informatie Systeem.

Vanwege onze bovengenoemde activiteiten valt Graydon buiten de non-mailing indicator van de Kamer van Koophandel.

Gezien het voorgaande zal Graydon geen gehoor geven aan een verzoek tot verwijdering uit onze database. Wij kunnen er wel zorg voor dragen dat u niet meer door Graydon zal worden aangeschreven inzake informatieverzoeken als u dat wenst. Dit verzoek kunt u indienen via service@graydon.nl

Persoonsgegevens:

In onze Privacy Statement treft u hier meer informatie over aan.

Wat is een Graydon rating?

De Graydon rating toont op overzichtelijke wijze de kredietrisico. Naast de grafische weergave, wordt de Graydon rating uitgedrukt in een combinatie van letters, waarbij de AAA rating de hoogst mogelijke rating is. Hoe hoger de rating, hoe kleiner het kredietrisico. De 11 mogelijke ratings zijn : AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D, NR. Hierbij geeft D aan dat de klant in staat van insolventie verkeert (faillissement, surseance of WSNP in geval van eenmanszaken). NR geeft aan dat geen rating vastgesteld kon worden, in de regel omdat er sprake is van een uitzonderlijke situatie. 

Berekening Graydon rating

De rating wordt vastgesteld met geavanceerde statistische modellen op basis van de jaarrekening, het betaalgedrag, demografische kenmerken van het bedrijf (omvang, leeftijd, rechtsvorm en branche) en XSeption informatie (ongebruikelijke kenmerken). De uitkomst hiervan is een PD, een gedetailleerde schatting van de kans op insolventie binnen 1 jaar. Op basis van de PD, mate van beschikbaarheid van informatie en mogelijke extra check op bedrijfsactiviteiten wordt vervolgens de Graydon rating vastgesteld.

Graydon Rating            Omschrijving

AAA                      Het kredietrisco is zeer laag.

AA                         Het kredietrisco is laag.               

A                            Het kredietrisco is laag.

BBB                       Het kredietrisco is gemiddeld.

BB                          Het kredietrisco is gemiddeld.

B                            Het kredietrisco is gemiddeld.

CCC                       Het kredietrisco is verhoogd.

CC                          Het kredietrisco is verhoogd.

C                             Het kredietrisco is zeer hoog.

D                            De onderneming is insolvent.

NR                         Er kan geen rating vastgesteld worden.

Wat betekent jullie limiet?

Met scoring worden bepaalde patronen herkend uit informatie over het verleden. Deze patronen leiden tot toekomstig gedrag of bepaalde gebeurtenissen (bijvoorbeeld een faillissement), die worden vastgelegd in een scoremodel. Het scoremodel geeft inzicht in de actuele en toekomstige financiële situatie van zakenrelaties, waarop Graydon klanten kan anticiperen. Samen met uw bedrijfsinformatie leidt dit tot een verlaging van uw afschrijvingen en verbetering van de financiële KPI’s.

Wat is een Eurogate risk classification?

Het Eurogate risico is de Europese norm om het kredietrisico van een onderneming te bepalen en wordt uitgedrukt in een waarde op een schaal van 1 t/m 5. Hoe hoger de waarde, hoe kleiner het risico. Waarde '9' geeft een financiële calamiteit aan. Bij waarde '8' is het niet mogelijk een eventueel risico te bepalen.      

Wie maakt er gebruik van kredietrapporten?

Graydon Nederland B.V. verzamelt bedrijfsgegevens als hulpmiddel voor banken, (krediet-)verzekeraars en leveranciers bij hun besluitvorming t.a.v. kredietwaardigheid en solvabiliteit van bestaande en toekomstige zakelijke of beroepsmatige relaties, alsmede bij andere credit management en commerciële activiteiten. 

Hebben jullie gegevens van BKR, banken of de Belastingdienst?

Nee, Graydon heeft geen informatie tot haar beschikking die afkomstig is van het BKR, banken of de Belastingdienst. Graydon maakt gebruik van publieke bronnen, zoals de Kamer van Koophandel, rechtbanken, sanctielijsten, kranten, internet, sectorinformatie en macro en meso informatie. Daarnaast maakt Graydon gebruik van eigen bronnen afkomstig uit financiele updates van bedrijven zelf, informatie van klanten en leveranciers.

Hoe komen jullie aan mijn bedrijfsgegevens?

Graydon beschikt over de meest complete en kwalitatieve database van Nederland. Dit heeft onder meer geresulteerd in een ISO 9001 certificering. Graydon raadpleegt zo’n 12.500 verschillende bronnen. Hierbij kunt u denken aan publieke bronnen, zoals de KvK, vonnissen van de rechtbank, sanctielijsten, jaarrekeningen en de media. Maar ook baseert Graydon haar informatie op basis van eigen bronnen, zoals updates van bedrijven zelf, updates en betaalervaringen van klanten, updates en betaalervaringen van leveranciers, informatie van ons eigen incassobureau en (financiële) onderzoeken van ons onderzoeksteam. 

Wie is Graydon?

Graydon Nederland BV is van oorsprong (1888) een Nederlandse organisatie. In de meer dan honderd jaar van ons bestaan zijn wij uitgegroeid tot de leidende bron voor ondernemend Nederland om verantwoord zaken te doen.

Wat zijn jullie openingstijden?

Wij zijn bereikbaar tijden kantoortijden: 08:30 uur tot 17:00 uur

Hoe zijn jullie te bereiken?

Afdeling Service Graydon Nederland B.V.   020 567 9501
Afdeling Service Graydon Incasso B.V.       020 567 9660