Britse BV
Terug naar overzicht
blog

Risico georiënteerd CDD (customer due diligence) beleid vertrekpunt voor integriteit

Het toezicht op de financiële sector is intensiever, indringender en vasthoudender geworden, schrijft De Nederlandsche Bank (DNB) in haar visienota voor de jaren 2014 tot 2018. De bereidheid tot ingrijpen is groter, stelt DNB, en dit wordt ook door de sector zo ervaren. Hierdoor wordt het implementeren van een CDD (Customer Due Diligence) gestructureerd beleid steeds belangrijker. 

Hoe kan een instelling op efficiënte wijze een adequaat risico georiënteerd integriteitsbeleid inrichten om zich optimaal voor te bereiden op een controle van de toezichthouder?

Toezicht op integriteit

De nationalisatie van SNS en de Libor-affaire waren voor DNB aanleiding om het toezicht op de integriteit van de financiële sector te verscherpen. Het integriteitstoezicht is verankerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (Wwft), de Wet financieel toezicht (Wft) en de Sanctiewet. Op grond van dit wettelijk kader wordt van financiële instellingen verwacht dat zij een integere bedrijfsvoering voeren en bewaken. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, is het essentieel dat instellingen weten met wie zij een zakelijke relatie aangaan of een zakelijke transactie verrichten. Instellingen dienen bij elke cliënt de uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owner of UBO) te identificeren. Volgens de DNB leidraad van de Wwft is de identificatie van de UBO een wettelijke eis, omdat criminelen regelmatig gebruik maken van constructies waarin (buitenlandse) rechtspersonen een rol spelen als een middel om de criminele herkomst van gelden te verbergen.

Risicoclassificatie
Nu DNB heeft aangekondigd alerter te zullen zijn op integriteitsschendingen, is het voor bedrijven essentieel om een solide CDD-beleid op te zetten. Daarbij gaat het om een eenduidig customer due diligence onderzoek, een heldere bepaling van de stappen bij mogelijke risico-relaties en het vastleggen van al deze stappen voor de audit trail. 

Het wettelijk kader voor een gedegen integriteitsbeleid is gebaseerd op risico. Dit betekent dat instellingen de intensiviteit waarmee zij maatregelen toepassen, mogen afstemmen op de risico’s die bepaalde cliënten, producten en diensten met zich meebrengen. De wetgever gaat ervan uit dat instellingen hun cliënten indelen in risicocategorieën op basis van de aard en omvang van de risico’s. De categorieën variëren van een laag tot een hoog risico. Hoe hoger het risico, des te meer inspanningen een instelling moet verrichten om de risico’s te beheersen. Volgens de DNB leidraad van de Wwft stelt deze risicogebaseerde benadering de eigen verantwoordelijkheid van instellingen voorop: zij maken zelf een inschatting van de relevante risico’s en stellen daar vervolgens voldoende mitigerende maatregelen tegenover.

De oplossing: CDD

Als vertrekpunt voor effectief risicomanagement adviseert Graydon dat organisaties een eenduidig CDD-beleid opstellen. De verwachting is namelijk dat de controle de aankomende jaren alleen maar toeneemt. Een goed CDD-beleid start met een klantscreening, waarbij u inzicht krijgt in het financiële risico, het productrisico en de integriteit van de ondernemingen de UBO’s.  

Met de Customer Due Diligence oplossing, CDD, van Graydon kunt u een eenduidig beleid integreren en automatiseren. Met de Graydon database krijgt u alle vertakkingen en UBO’s in kaart. 

Op de gevonden UBO’s kan vervolgens een Compliance Check worden aangevraagd, mits u vermoedt dat er sprake is van risico. Met deze oplossing helpen wij u niet alleen om te voldoen aan het wettelijk verplichte cliëntenonderzoek, maar de klantscreening is ook een goed uitgangspunt voor de risicoclassificatie. Kijk voor meer informatie op onze website of neem direct contact met mij op.

Alle stappen voor uw Wwft-beleid in één overzichtelijk schema? Ga direct naar ons Download Center en download het overzicht!

Download het overzicht!

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...