Publieke sector

Het gebruik van data biedt grote kansen om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Het draagt bij aan een snellere en betere dienstverlening, een gerichter en daarmee ook een beter geïnformeerd beleid en het zorgt voor een beter toezichts- en verantwoordingsmogelijkheid.

Daarnaast zal het gebruik van data ook een essentiële bijdrage leveren aan de herstelfase na bijvoorbeeld de coronacrisis.

De grote uitdaging voor, bijvoorbeeld, gemeenten is dat er enorm veel data beschikbaar is. U zal zich daarom eerst de vraag moeten stellen op welke wijze u data wilt gebruiken en wat u hiermee wilt bereiken. Het juiste gebruik van data zal voor het algemene belang waarde opleveren.
Graydon Nederland besteed veel aandacht aan de duiding van de data. Wat kunt u wel uit de data halen en wat niet? Daarmee krijgt u het vertrouwen dat de data klopt en daarmee kunt u het gesprek voeren over de inhoud en de uitvoering. Vanzelfsprekend kunt u rekenen op de ondersteuning van ons team.

We zijn trots dat we al decennia lang samenwerken met ministeries, departementen, provincies, waterschappen, lokale overheden en ziekenhuizen om vele economische en maatschappelijke vraagstukken te ondersteunen met onze data en expertise.

Publieke sector

Vergunning & Ondermijning

Wat is ondermijning?

Ondermijning wordt wel eens omschreven als (criminele) activiteiten die de economische- en sociale structuur van de maatschappij verzwakken of misbruiken. In dit kader wordt gesproken van ‘kwetsbare’ branches en onduidelijke detailhandel. Gemeenten richten zich onder andere op financieringsconstructies, malafide investeringen in vastgoed en horeca, fraude en witwassen.

Vergunningplicht

In steeds meer gemeenten heeft de burgemeester de bevoegdheid om gebieden of straten aan te wijzen waar het verboden is om zonder exploitatievergunning bedrijfsmatige activiteiten uit te oefenen. Op deze manier heeft de burgemeester een instrument in handen om controle uit te oefenen. Het betekent concreet dat alle ondernemers, van kleine supermarkt tot schoenmaker, in het aangewezen gebied een exploitatievergunning moeten aanvragen.

Bij de aanvraag wordt vaak een bedrijfsplan verwacht. Er kunnen eisen worden gesteld aan de exploitant en leidinggevenden. Zij mogen bijvoorbeeld niet van ‘slecht levensgedrag’ zijn. Ook kan de wijze van bedrijfsvoering worden betrokken bij de beoordeling van de aanvraag. De burgemeester kan de vergunning weigeren of voorschriften aan de vergunning verbinden als naar zijn oordeel de omgeving of de openbare orde nadelig wordt beïnvloed. Of als er om andere redenen sprake zou zijn van ondermijning door het bedrijf.

Bibob-toets bij aanvraag vergunning

Een Bibob-toets is onderdeel van de aanvraagprocedure. De Wet Bibob maakt een integriteitsbeoordeling mogelijk. Het geeft de burgemeester de mogelijkheid om ondernemers financieel door te lichten, en te kijken of zij recent met justitie in aanraking zijn gekomen. Van de zijde van ondernemers is er kritiek op de Wet Bibob. Ook bonafide ondernemers worden opgezadeld met een Bibob onderzoek, dat veel tijd kost. Een vergunning laat langer op zich wachten, waardoor ondernemers soms geld verliezen. Ook ondernemers die ooit iets fout hebben gedaan, kunnen worden benadeeld door de Bibob-toets. De wet Bibob ontneemt hen ‘een tweede kans’.

Kortom, een aanwijzing en de daaropvolgende vergunningsplicht hebben vergaande consequenties voor alle betreffende ondernemers. Zowel tegen een aanwijzingsbesluit als tegen geweigerde vergunning of verleende vergunning kan bezwaar en beroep worden ingediend.

Graydon en het domein Vergunning & Ondermijning

Bij uw vergunningsaanvraag mag u gebruik maken van openbaar bronnenonderzoek. Het gebruik van (semi) openbare bronnen zoals Graydon u aanbiedt, zal u snel en effectief ondersteunen om concrete inzichten te krijgen. U bepaald zelf de hoeveelheid data die u wilt gebruiken en voor de uitbreiding van uw dataset kunt u eenvoudig doorklikken.

De combinatie van meerdere bronnen zal ervoor zorgen dat u meer inzichten krijgt, dat ze doelgerichter zijn en betrouwbaar zijn.

Het proces

Graydon en domein vergunning en ondermijning

Identificeren van de onderneming middels het bedrijfsinformatie rapport. Naast de algemene bedrijfsgegevens krijgt u direct inzicht in de financiële gegevens van de onderneming. Een trend is meteen zichtbaar door het feit Graydon u de laatste 5 jaren van de jaarrekening laat zien.

Nu u de onderneming heeft geïdentificeerd, is de volgende stap het relatienetwerk van deze onderneming in kaart te brengen. U krijgt in een grafische weergave inzicht in het 1e en het 2e graad relatienetwerk van de ondernemer. Deze inzichten zijn gericht op bedrijfsentiteiten en natuurlijke personen. Om het u nog effectiever te maken, kunt u ook hier weer doorklikken om diepgaander onderzoek uit te voeren.

Het relatienetwerk wordt daarnaast automatisch voor u gescreend op ruim 75 opvallende kenmerken welke geclassificeerd zijn op bedrijfsniveau, financieel niveau, bestuursniveau, nieuwsmedia of andere relevante onderwerpen. Ook hier bepaalt u zelf welke informatie voor u belangrijk is.

Een volgende stap die u kunt uitvoeren is de identificatie van de Uiteindelijk Belanghebbende (UBO), ofwel wie trekt er aan de touwtjes bij de onderneming. Komt dit overeen met de vergunningsaanvrager? Een screening op sanctielijsten, political exposed persons en negatieve nieuwsmedia behoort tot uw mogelijkheden.

Om te voorkomen dat na de vergunningsaanvraag te maken hebt met een ”stroman” krijgt u de mogelijkheid om de onderneming op te nemen in de monitoring. Verandert er ineens een bestuurder of vindt er een andere wijziging plaats bij de bedrijfsleiding? U ontvangt een automatisch gegenereerde e-mail en zet dit op elk gewenst moment uit.

Sociaal domein

Het sociaal domein

Onder de term ‘sociaal domein’ verstaan we alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In de ruime, integrale zin van het woord vallen onder ‘sociaal domein’ ook alle aanverwante taken. Zoals handhaving bij leerplicht, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passend onderwijs, leerlingenvervoer, de reguliere en bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en (jeugd)gezondheidszorg.

De Wet Toelating Zorgaanbieders (WTZA) moet het gemeenten makkelijker maken om zorgcowboys aan te pakken. Maar zolang gemeenten hun contractmanagement als hun toezicht en handhaving niet aanscherpen, gaat zorgfraude onverminderd door.
Met ingang van januari 2022 moeten alle zorgaanbieders een openbare jaarverantwoording afleggen over hun financiën en bedrijfsvoering. Nieuwe zorgaanbieders mogen alleen nog aan de slag met een vergunning.

Vooral gemeenten kunnen hier baat bij hebben. Zij lijden namelijk zwaar onder de hardnekkige zorgfraude waarover jaarlijks meer dan zeshonderd keer alarm wordt geslagen. Het zorgt voor minimaal honderd miljoen euro per jaar aan schade. Vooral in jeugdzorg, thuiszorg, en wijkverpleging is dit een groot probleem, waarvan de uitvoering valt onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. Die fraude trekt een forse wissel op de begroting van gemeenten.

Bepalingen in de WTZA over financiële en bedrijfsmatige transparantie kunnen gemeenten helpen om meer grip te krijgen op (malafide) zorgaanbieders. De gedachte is dat financiële en bestuurlijke informatie gesjoemel van zorgcowboys eerder aan het licht brengt.

Het is echter twijfelachtig of zorgcowboys zich laten afschrikken door een handvol wettelijke regels. De verplichting tot transparantie garandeert geenszins dat zij informatie overdragen die bijdraagt aan het juiste inzicht. Al helemaal niet als de zorgaanbieder iets te verbergen heeft en er grote financiële belangen op het spel staan.
Het sociaal domein

Gemeenten moeten daarom ook kijken naar andere aspecten van zorgaanbieders, zoals de organisatiestructuur.

Is die helder of wordt het zicht op eigendom, kosten en rendementen vertroebeld door een ingewikkeld netwerk van BV’s en onderaannemers? Wie trekt er op de achtergrond daadwerkelijk aan de touwtjes? Wat als er een bestuurswisseling plaatsvindt bij de zorgleverancier vlak na de afsluiting van het contract met de gemeente? Wat als de er tal van persoonlijke of bedrijfsverwevenheid is met andere entiteiten van diezefde bestuurder(s) in totaal andere sectoren? Wat als er sprake is van ongebruikelijk hoge winsten, lage loonratio, etc.

Dit soort van indicatoren blijft dikwijls onderbelicht. Een zorgaanbieder wordt trouwens ook alleen maar beperkt doorgelicht op het moment waarop een contract afgesloten moet worden. Nadat al het papierwerk is afgerond, wordt doorgaans niet meer structureel gemonitord hoe een zorgaanbieder verder evolueert en welke ontwikkelingen er zich voordoen. Terwijl dergelijk proactief contractmanagement juist veel problemen kan voorkomen.

Toch staat contractmanagement op deze wijze bij veel gemeenten nog in de kinderschoenen waar het de inkoop van zorg betreft. Zorgaanbieders monitoren gebeurt willekeurig en reactief. Financiële informatie bij zorgaanbieders opvragen gaat veelal in goed vertrouwen. Openbare bronnen en databanken raadplegen en combineren, gebeurt nog maar met mondjesmaat. Expertise ontbreekt om informatie op een juiste manier te interpreteren en om vervolgens de juiste vragen te kunnen stellen.

Gemeenten hebben tot nu toe weinig ruimte in het overvolle takenpakket om het contractmanagement bij te sturen. Schade van zorgfraude loopt nochtans in de miljoenen. Maatschappelijk gezien is het onaanvaardbaar, maar gemeenten hebben wel ergere hoofdpijndossiers. Zo luidt vaak de teneur.

Daarnaast zal ook de toezicht en handhaving gerichter ingezet moeten worden om zorgfraude aan te pakken. Gemeenten hebben voor deze taken toezichthouders, die binnen de lokale verordeningen moeten handelen. Deze vorm van toezicht en handhaving is complex vanwege de zorgcomponent en de daarbij behorende privacybescherming. De koppeling met contractmanagement is evident. In het geval van zorgfraude hebben deze beide rollen elkaar immer hard nodig.

Graydon levert betrouwbare en complete data. Hierdoor beschikt de gemeente over de juiste inzichten. Door de proactieve bewaking en het uit handen nemen van al die arbeidsintensieve processen komt de uitvoerende juist wel toe aan de belangrijkste rol. Volwaardig toezicht kunnen houden op een juiste besteding van zorggelden aan de kwetsbare mensen in de samenleving.

Graydon en het sociaal domein

Heldere, gebruiksvriendelijke en inzichtelijke tooling in de vorm van Graydon Insights en onze analyses.

Om te starten is goed te beseffen dat verschillende stakeholders uit het Sociale Domein bij de gemeente betrokken gaan raken bij de gevolgen van de data inzichten. Dit betreft o.a. de contractmanager, de beleidsmedewerker en de toezichthouder. Inzichten verkrijgen is één maar er vervolgens op acteren is twee. Dit is cruciaal om zaken beter op orde te krijgen en te houden. Het meenemen en betrekken van deze personen is onderdeel van de onboarding.

Naast een Activeringsprogramma (op locatie of online) heeft Graydon een service afdeling waar een beroep op kan worden gedaan voor vragen of voorkomende issues gedurende het werken met de afgenomen diensten.

Er zijn verschillende aspecten die kunnen worden meegenomen in de optimalisering van de bedrijfsvoering. Hieronder een korte uitleg over de verschillende fases in de diensten zoals die door andere gemeenten worden doorlopen en afgenomen.

 1. Een scan van de huidige situatie. Wat valt op te maken uit de bestaande gecontracteerde zorgpartijen. Wat zitten de pijnpunten en welke acties moeten worden genomen?
 2. Individuele toetsing van (nieuwe) zorg leveranciers. Financiële toetsing + bestuurdersinfo. 
 3. Netwerkrapportage van de (nieuwe) zorg leveranciers. Hoe ziet het netwerk rondom persoon/ bedrijf eruit?
 4. XSeption rapportage van de (nieuwe) zorg leveranciers. Detecteer opvallende kenmerken.
 5. Monitoren. Bewaak de gecontracteerde leveranciers en ontvang alerts op zelf instelbare triggers.
 6. Analyse. 2 x per jaar een complete analyse over alle gecontracteerde partijen waardoor helder inzicht in de ontwikkeling van het beleid. De uitvoerige analyse wordt door Graydon samengevat, gepresenteerd en besproken.
 7. TOBI. Een interactief dashboard m.b.v. filters waar u zelf aan de knoppen zit.
 8. Optioneel. Begeleiding door consultant inclusief Casusbesprekingen.
 9. API. Alle data is volledig integreerbaar en kan worden gekoppeld aan gangbare systemen.
Graydon en het sociaal domein

Economische zaken en ontwikkeling

Economie & Ontwikkeling

De uitdagingen van vandaag, de coronacrisis, maar ook duurzaamheid, klimaat, woningnood en het sociale domein, zijn onderling verbonden, complex en vaak onvoorspelbaar. Burgers vragen meer van de (lokale) overheid. Er staat veel op het spel en de gevolgen zijn verstrekkend.

Hierdoor worden de ambities en taken van decentrale overheden en publieke organisaties steeds complexer door de maatschappelijke opgaven die bij u en hen belegd zijn en veel stakeholders in verschillende netwerken en ketens betreft.

Lokaal economisch beleid is gericht op het versterken van de lokale economie. Het geeft werkgelegenheid, een interessant vestigingsklimaat en is mogelijk ook aantrekkelijk voor toerisme. Een financieel gezonde welvaart.

Welke doelstellingen heeft u op het gebied van economie en ontwikkeling?

Graydon en Economie & Ontwikkeling

Een vitaal vestigingsklimaat realiseren.

Welke zijn de kwetsbare gebieden in uw gemeente? Hoe zijn de winkelgebieden opgebouwd?

Als gemeente ziet u het liefst zo min mogelijk leegstand van bedrijfspanden in uw gemeente, maar wilt u ook voorkomen dat u de behoefte van de consument niet misloopt.

Maar op welke wijze zijn de bedrijventerreinen ingericht? Is hier veel leegstand? Of zijn er ondernemers gevestigd welke een aanzienlijke groei verwachten of gaan doormaken en daarmee interessant worden voor een andere locatie?

Graydon helpt u met een maatgerichte aanpak om uw doelstellingen te realiseren en zal u voldoende informatie geven om het gesprek aan te gaan met uw lokale ondernemers.

Hoe staat de lokale ondernemer er voor? Heeft u zicht op de financiële situatie van de ondernemers in uw gemeente? Waar hebben uw ondernemers behoefte aan? Zorg voor een aanpak op maat om concrete resultaten te realiseren. Dat is goed voor uw ondernemers, de werkgelegenheid, uw gemeente en uw inwoners.

Impact van de coronapandemie op uw gemeente

Graydon heeft de Corona impact analyse ontwikkeld.

Deze scan laat zien hoe de financiële gezondheid van bedrijven zich ontwikkeld heeft als gevolg van de coronacrisis. De Graydon Scoring ligt hieraan ten grondslag. Deze indicator geeft, op een schaal van AAA tot D de mate van kredietrisico aan. Een score van AAA betekent geen kredietrisico (een bedrijf is financieel gezond), D staat voor een failliet bedrijf en is daarmee een gegarandeerd kredietrisico. 

Uitleveren de data; 

 • (NAW)
 • Scores, sbi, awp, etc
 • Ander (financiële indicatoren)

Eventueel verdiepende analyse(s) benchmark.

  Inkoop, contract- en leveranciersmanagement

  Inkoop

  De afdeling informatie en contractmanagement speelt een grote rol bij het inkopen van de maatschappelijke dienstverlening en het managen van contracten.

  Het is belangrijk om de gewenste resultaten te realiseren en om financiële risico’s en kwaliteitsrisico’s te beperken.

  Lokaal of Regionaal aanbesteden? 

  Wat zijn de gevolgen als een leverancier niet meer zijn verplichtingen kan nakomen?

  Graydon en contract- en leveranciersmanagement
  Succesverhalen
  Alle succesverhalen
  • Saxion Hogeschool

   "Dankzij de oplossingen van Graydon kunnen wij op tijd maatregelen treffen en proactief inspelen op veranderingen."
   Jaques Heeren
   Senior Inkoper, Saxion
   Lees meer
   Saxion