Privacy

Privacy Graydon Nederland B.V.

Verzamelen van persoonsgegevens

Contactformulier

Indien u contactformulieren invult op de website om bijvoorbeeld informatie op te vragen over kredietinformatie, vraagt Graydon Nederland B.V. (hierna te noemen “Graydon”) u persoonlijke informatie zoals uw naam, bedrijf, e-mailadres en telefoonnummer. Graydon gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor deze zijn bestemd: om u de gevraagde service en informatie hierover te bieden. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld.

Bedrijfsinformatie

Graydon verzamelt persoonsgegevens van personen die een beroep of bedrijf uitoefenen, alsmede van personen met een leidinggevende of bestuurlijke functie bij een bedrijf of overheidsinstelling. Deze persoonsgegevens betreffen: gegevens om een persoon te identificeren, contactgegevens, de functie, de bevoegdheid en gegevens aangaande betrokkenheid bij een financiële calamiteit. 

De persoonsgegevens, al dan niet samengevat in een creditscore, kunnen worden verstrekt aan opdrachtgevers van Graydon, ter ondersteuning van besluitvorming ten aanzien van kredietwaardigheid, solvabiliteit of integriteit van bestaande en toekomstige zakelijke of beroepsmatige relaties.

Daarnaast maakt Graydon gebruik van een dienst ten behoeve van het verzamelen van statistieken over uw bezoek aan onze website en Graydon gebruikt die gegevens ook in geanonimiseerde vorm om haar diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren.

De statistieken worden gerapporteerd op geaggregeerd bedrijfsniveau en niet op het niveau van de individuele bezoeker. Betreffende de verwerking van eventuele persoonsgegevens ontvangt Graydon van de browser van de bezoeker de gegevens die de browser standaard met het zogenoemde http-request meezendt (waaronder het IP-adres) en daarnaast worden de domeinnamen, bedrijfsnamen en bedrijfscontactgegevens door Graydon verwerkt.

Informatieveiligheid

Beveiligingsmaatregelen omtrent persoonsgegevens

Graydon vindt de bescherming van de privacy en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie belangrijk, en zorgt daarom voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik en iedere vorm van onrechtmatige verwerking. Graydon houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en heeft de verwerking van deze persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen van uw persoonlijke gegevens

Graydon spant zich in om uw persoonlijke informatie juist en actueel te houden. U kunt Graydon verzoeken inzage te geven in de over u door Graydon bewaarde persoonsgegevens. Indien de gegevens onjuistheden bevatten, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd zijn met een wettelijk voorschrift, kunt u Graydon verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Verzoeken dienen, vergezeld met een getekende kopie van uw identiteitsbewijs (waarbij Burgerservicenummer en foto zijn afgeplakt) gezonden worden naar Graydon, per e-mail service@graydon.nl of per post Graydon Nederland B.V., T.a.v.: Service, postbus 12525, 1100 AM Amsterdam ZO.

Graydon hanteert strikte veiligheidsmaatregelen om zeker te stellen dat alleen bevoegden namens uw bedrijf de mogelijkheid hebben om uw persoonlijke gegevens aan te passen. Daarnaast houdt Graydon zich aan de gedragscodes  van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH) en van de Federation of Business Information Service (FEBIS).