Privacy Incasso

Privacy Statement Graydon Incasso B.V.

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 9 september 2014 en aangepast op 1 juli 2015.
 
Graydon Incasso B.V (“Graydon”), is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. 
 
Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de Wet Bescherming Persoonsgegevens, hierna te noemen “Wbp”. 
 
Graydon houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. 

Meldingsplicht

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) kent een meldingsplicht. Deze verplichting houdt in dat in principe alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonlijke gegevens (persoonsgegevens genoemd) aangemeld moeten worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) dan wel bij een functionaris voor de gegevensbescherming (“fg”), welke is geregistreerd bij het AP. Het AP/fg houdt een openbaar register bij waarin alle (wijzigingen van de) verwerkingen staan, samen met een aantal kenmerken van die verwerkingen zoals het doel of de doeleinden, het soort betrokkenen en de categorieën van gegevens. Het openbaar register van het AP vindt u via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl en het meldingsnummer van Graydon is 1321745.  Toevoeging op 16 november 2017: per 6 november 2017 is het meldingenregister niet meer beschikbaar op de website van de AP; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/melden/melden-verwerking-persoonsgegevens

Onderscheid rol als verantwoordelijke versus bewerker 

Voor zover onze opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar debiteuren vaststelt, is onze opdrachtgever de verantwoordelijke van haar eigen persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Graydon deze persoonsgegevens in opdracht van haar opdrachtgever als bewerker verwerken. Als bewerker zal Graydon naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
 
In dit Privacy Statement informeert Graydon u over de wijze waarop Graydon als verantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat. 

Onderscheid persoonsgegevens en anonieme gegevens 

Graydon maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens. 
 
Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en leeftijd. Graydon kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan Graydon uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgevers of van dataleveranciers.
Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Een belangrijk en veel voorkomend voorbeeld van anonieme gegevens is het IP-adres. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd. 

Daarnaast maakt Graydon gebruik van een dienst ten behoeve van het verzamelen van statistieken over uw bezoek aan onze website en Graydon gebruikt die gegevens ook in geanonimiseerde vorm om haar diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren.

De statistieken worden gerapporteerd op geaggregeerd bedrijfsniveau en niet op het niveau van de individuele bezoeker. Betreffende de verwerking van eventuele persoonsgegevens ontvangt Graydon van de browser van de bezoeker de gegevens die de browser standaard met het zogenoemde http-request meezendt (waaronder het IP-adres) en daarnaast worden de domeinnamen, bedrijfsnamen en bedrijfscontactgegevens door Graydon verwerkt.

Voor welke doeleinden gebruikt Graydon uw persoonsgegevens? 

Wij verwerken persoonsgegevens om: 

tot incasso van de door onze cliënten uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen: 
op basis van actuele en historische (betaal)gegevens met betrekking tot onder: andere (de resultaten uit) incasso, te komen tot een database aan de hand waarvan een scoringswaarde c.q. risicoprofiel kan worden vast gesteld, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden ingeschat 
door middel van onze diensten een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering, het minimaliseren van betalingsrisico’s en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen; en uw reacties via de online invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. 

Graydon verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen, die ook geregistreerd zijn bij het AP of, indien van toepassing, bij haar functionaris voor de gegevensbescherming (fg). Graydon kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft Graydon bewerker overeenkomsten gesloten. 
 
Daarnaast kan Graydon, voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement. 

Beveiliging persoonsgegevens 

Graydon gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele bewerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacy verklaringen op deze websites. 

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

Graydon deelt de betrokkene mee, (wettelijke) uitzonderingen daargelaten, of bepaalde gegevens worden verwerkt en zal meewerken aan het verzoek deze gegevens te verbeteren of aan te vullen. 
 
Verzoeken om inzage in de eigen persoonsgegevens kunnen schriftelijk worden ingediend op onderstaand adres van Graydon onder vermelding van Inzage Persoonsgegevens en onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs (waarbij Burgerservicenummer en foto zijn afgeplakt). Voorts dient de aanvrager zijn privé postadres en het dossiernummer te vermelden alsmede zijn handtekening te zetten. Binnen vier weken wordt, indien aan het verzoek wordt voldaan, een volledig overzicht verstrekt van de betreffende persoonsgegevens in de verwerkingen die zijn aangemeld. Indien Graydon voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren of aan te vullen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. Graydon hoeft niet aan het verzoek te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost. 

Wijziging privacy statement

Wij kunnen te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement. 

Vragen, opmerkingen of klachten

Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen, dan wel klachten heeft over de manier waarop Graydon met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u op onze website kijken voor aanvullende informatie, dan wel ons dit laten weten middels e-mail op het adres incassosupport@graydon.nl of per post Graydon Incasso B.V., T.a.v.: Afdeling Support, postbus 12790, 1100 AT Amsterdam ZO onder vermelding van 'Privacy'. Daarmee kan Graydon voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan.