Privacy Incasso

Privacy Statement Graydon Incasso B.V.

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 9 september 2014 en voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

Graydon Incasso B.V (“Graydon”) vindt de bescherming en waardering van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties) van groot belang. We behandelen persoonsgegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Via deze link vindt u meer informatie over hoe Graydon met privacy omgaat.
 
Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij vinden het hierbij van belang dat dit gebeurt in overeenstemming met de bestaande zekerheden voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Graydon houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de AVG. 

Onderscheid rol als verantwoordelijke versus verwerker 

Voor zover onze opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar debiteuren vaststelt, is onze opdrachtgever de verantwoordelijke van haar eigen persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Graydon deze persoonsgegevens in opdracht van haar opdrachtgever als verwerker verwerken. Als verwerker zal Graydon naar beste vermogen zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Onderscheid persoonsgegevens en anonieme gegevens 

Graydon maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens. 
 
Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en leeftijd. Graydon kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan Graydon uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgevers of van dataleveranciers.

Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. 

Voor welke doeleinden gebruikt Graydon uw persoonsgegevens? 

Wij verwerken persoonsgegevens om: 

  • Tot incasso van de door onze cliënten uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen;
  • Door middel van onze diensten een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering, het minimaliseren van betalingsrisico’s en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen;
  • Uw reacties via de online invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Graydon verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden. Graydon kan de gegevens ter beschikking stellen aan derden die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen, zoals deurwaarders. Met deze derden heeft Graydon verwerkersovereenkomsten gesloten wanneer de AVG dit vereist. 

Daarnaast kan Graydon, voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement met aan haar gelieerde ondernemingen en andere organisaties, die ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd kunnen zijn. Graydon draagt alleen gegevens over buiten de EER als het land volgens de Europese Commissie over een voldoende niveau van gegevensbescherming beschikt of als er met deze partijen extra voorzorgsmaatregelen zijn genomen (modelcontractbepalingen) om te waarborgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met AVG.

Beveiliging persoonsgegevens 

Graydon gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacy verklaringen op deze websites. 

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

Graydon deelt de betrokkene mee, (wettelijke) uitzonderingen daargelaten, of bepaalde gegevens worden verwerkt en zal meewerken aan het verzoek deze gegevens te verbeteren of aan te vullen. Als de informatie onjuistheden bevat, onvolledig is of niet relevant voor het doel van de verwerking of anderszins in strijd is met een wettelijke vereiste, kunt u Graydon verzoeken deze gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen (recht op rectificatie en recht op verwijdering). 

Bovendien kunt u ook uw recht uitoefenen om:

  • de verwerking van uw gegevens te beperken (recht op beperking van verwerking);
  • uw gegevens over te dragen wanneer deze automatisch worden verwerkt op basis van een overeenkomst of toestemming (dataportabiliteit);
  • bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wanneer uw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking. 

Verzoeken ten aanzien van de rechten van betrokkenen kunnen schriftelijk worden ingediend op onderstaand adres van Graydon, onder vermelding van Rechten van betrokkenen en onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs (waarbij Burgerservicenummer en foto zijn afgeplakt). Verder dient de aanvrager zijn privépostadres en het dossiernummer te vermelden en zijn handtekening te zetten. Binnen een maand wordt gereageerd op uw verzoek. Indien aan het verzoek van inzage wordt voldaan, wordt er een volledig overzicht verstrekt van de betreffende persoonsgegevens van  de verwerkingen. Als Graydon voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren of aan te vullen, brengt zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt op de hoogte van de aangebrachte wijzigingen. Graydon hoeft niet aan het verzoek te voldoen als dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost. 

Wijziging privacy statement

Wij kunnen dit Privacy Statement te allen tijde en met of zonder kennisgeving wijzigen. Wij raden u daarom aan om dit Privacy Statement van tijd tot tijd te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 

Vragen, opmerkingen of klachten

Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, uw persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen of gebruik wilt maken van de andere rechten van betrokkenen, dan wel klachten heeft over de manier waarop Graydon met uw persoonsgegevens is omgegaan, kijk dan op onze website voor aanvullende informatie of laat ons dit weten via incassosupport@graydon.nl of Graydon Incasso B.V., t.a.v. Afdeling Support, postbus 12790, 1100 AT Amsterdam ZO onder vermelding van 'Privacy'. Daarmee kan Graydon voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan.