Artikel
Geschreven door Eveline aan de Wiel
Posted on 02-07-2014

DNB presenteert good practices voor naleving Wft

673 keer gelezen

Banken en verzekeraars herkennen het risico van corruptie wel, maar een plan van aanpak is niet altijd aanwezig. Dat bleek vorig jaar uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). De Wft schrijft voor dat financiële instellingen een integere bedrijfsvoering voeren en betrokkenheid bij corruptie voorkomen en bestrijden. 

Om ondernemingen te helpen bij de naleving van deze wet, heeft DNB een brochure met good practices gepubliceerd. Hoe kunt u corruptie binnen uw eigen organisatie effectief bestrijden? Lees ook de 5 tips voor een integere bedrijfscultuur.

Wft (Wet voor Financiering en Toezicht) vereist integere bedrijfsvoering

Integriteitsincidenten in de Nederlandse financiële sector, zoals belangenverstrengeling of omkoping, stellen het vertrouwen van het publiek flink op de proef, stelt DNB in een nieuwsbericht. Volgens de toezichthouder is het dan ook van groot belang dat financiële ondernemingen maatregelen nemen om dergelijke incidenten te voorkomen. Op grond van de Wft zijn financiële instellingen verplicht een systematische risicoanalyse uit te voeren en maatregelen te nemen om corruptierisico’s te beheersen. Zo wordt van instellingen onder meer verwacht dat zij (de schijn van) belangenverstrengeling tegengaan (3:10 Wft) en wordt een adequate functiescheiding vereist (3:17 Wft).

Op grond van de Wft zijn financiële instellingen verplicht een systematische risicoanalyse uit te voeren en maatregelen te nemen om corruptierisico’s te beheersen.

DNB legt boetes op

Instellingen die de Wft niet naleven, kunnen rekenen op een forse boete van DNB. Zo kreeg een verzekeraar onlangs twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 60.000 euro vanwege een onvoldoende integere bedrijfsvoering. Uit onderzoek van DNB was onder meer gebleken dat een systematische analyse van integriteitsrisico’s ontbrak en dat de verzekeraar niet beschikte over voldoende adequate procedures of maatregelen om belangenverstrengeling tegen te gaan. Bovendien waren de bevoegdheden van de CEO, CFO en CRO verenigd in één persoon en was er geen adequate functiescheiding toegepast.

Corruptie effectief bestrijden

Wat kunnen financiële instellingen doen om corruptie in de vorm van belangenverstrengeling of omkoping te bestrijden en te voldoen aan de wettelijke vereisten van de Wft? Om ondernemingen hierbij te ondersteunen, heeft DNB vorige week een brochure gepubliceerd met good practices voor een consequente aanpak van integriteitsrisico’s. Uitgangspunt is een periodiek risicoanalyseproces, waarvan de resultaten worden vastgelegd. DNB stelt het volgende stappenplan voor:

1. Identificeer risico’s

Met welke risico’s kan uw onderneming te maken krijgen? Denk bijvoorbeeld aan geografische risico’s, sectorrisico’s, product- of transactierisico’s en third party risico’s.

2. Analyseer risico’s

Hoe groot is de kans dat een risico optreedt en wat zou de impact zijn?

3. Neem passende maatregelen

Formuleer maatregelen om de geïdentificeerde risico’s te beheersen. In de brochure van DNB worden de maatregelen die u kunt nemen uitgebreid toegelicht.

4. Monitor risico’s en pak tekortkomingen aan

Zorg voor een goede monitoring van de maatregelen en procedures, en pas ze indien nodig aan. Zijn de genomen maatregelen ook effectief en efficiënt?

Tot slot

Medewerkers van financiële ondernemingen, inclusief het management, zijn volgens DNB de zwakste schakels in de gevallen waarin corruptie voorkomt. De toezichthouder raadt ondernemingen aan om corruptiebestrijding een vaste plek te geven in de organisatie. Lees voor inspiratie en mogelijke oplossingen de good practices van DNB.

Wilt u meer weten over veilig en transparant zakendoen? Ga dan direct naar ons download center en download gratis onze eBooks en Whitepapers!
Ga naar download center